Lesja Dovre Elektro AS

Internkontroll

Vi utfører bolig kontroll og nærings kontroll.

Hva betyr internkontroll

Definisjon:

"Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen."

Hvorfor internkontroll

Internkontroll tilrettelegges for å følge lovgivningen, slik at bedriften kan sikre disse delmål:

 • Gode og sikre arbeidsvaner
 • Klare ansvarsforhold
 • Godt samarbeid
 • Sikre produkter
 • Gode rutiner
 • Hva sier forskriftene

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg:

§9: Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller forskriftenes krav.

Dette innebærer:

Rutiner i IK- systemet som ivaretar disse kravene.
Internkontrollforskriften:
§ 4. Plikt til internkontroll

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.

Hvem gjelder dette for?

Enhver virksomhet, også enmannsbedrifter, som kommer inn under regelverket innenfor el-, brann og produktkontrollområdet omfattes av internkontrollforskriften med mindre det blir slått direkte fast at den ikke skal gjelde.

Hva er internkontroll elektro?

Innebærer å danne rutiner for:

 • Å sikre at el-anlegget til enhver tid er i henhold til forskriftenes krav.
 • Kvalifisert gjennomgang av el-anlegget.
 • Egenkontroll av e-lanlegget.
 • At avvik lukkes av kvalifisert virksomhet (el. entreprenør).
 • Virksomheter uten elektrokompetanse:
 • Skal ha inngått avtale med en kvalifisert virksomhet.
 • Kan selv foreta visuell kontroll av sine el-anlegg etter sjekkliste som er akseptert av kvalifisert virksomhet.
 • Avhengig av el-anleggets størrelse, må det avgjøres om sjekkliste kan utføres uten krav til instruert personale.